มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สำนักบริหารการเงิน


หลักเกณ์การวางบิลและรับแคชเชียร์เช็คผ่านเค้าน์เตอร์บริการลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2549

1. การวางบิล
บริษัท/ร้านค้าวางบิลทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 9.00 - 15.00 น. ที่สำนักบริหารการเงินวิทยาลัยเขตหัวหมากและบางนา (ตามวิทยาเขตที่ส่งสินค้า)
2. การรับแคชเชียร์เช็ค
บริษัท/ร้านค้ารับแคชเชียร์เช็คทุกวันที่ 10 และ 20 ของเดือน ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํ ากัด (มหาชน) ตามสาขาที่ระบุในใบนัดรับเงิน ตามช่วงเวลาดังนี้
  วันที่ระบุในใบนัดรับเงิน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. – 15.30 น.
  หลังจากวันที่ระบุในใบนัดรับเงินภายใน 2 วันทํ าการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.30 น.
  กรณีไม่มารับแคชเชียร์เช็คตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นต้องมารับในรอบถัดไป
กรณีบริษัท/ร้านค้าไม่มารับแคชเชียร์เช็คตามวัน เวลาและสถานที่ที่ระบุในใบนัดรับเงินมหาวิทยาลัยจะไม่ รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เกิดขึ้น
กรณีใบนัดรับเงินสูญหาย บริษัท/ร้านค้า ต้องจัดทําเอกสารรับรองเอกสารสูญหาย ลงนามโดยผู้มีอำนาจอนุมัติ
หลักฐานในการรับเช็ค
  บริษัท/ร้านค้า
1. ใบนัดรับเงิน
2. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํ ากับภาษี
  บุคคลธรรมดา
1. ใบนัดรับเงิน
2. ใบเสร็จรับเงิน ต้องระบุชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
3. สํ าเนาบัตรประชาชน